اخرین مطالب

میانگین درصد کنکور 97 ریاضی عربی عمومی

ریاضی‌ها به طور میانگین چند درصد عربی می‌زنند؟ چند نفر عربی عمومی کنکور را 100 زدند؟ چند نفر عربی عمومی را منفی زدند؟

بیشتر بخوانید

میانگین درصد کنکور 97 انسانی عربی عمومی

انسانی‌ها به طور میانگین چند درصد عربی می‌زنند؟ کسی عربی کنکور 100 زده؟چند نفر عربی کنکور را منفی زدند؟

بیشتر بخوانید

میانگین درصد کنکور 97 تجربی عربی عمومی

تجربی‌ها به طور میانگین چند درصد عربی می‌زنند؟ کسی عربی عمومی 100 زده؟ چند نفر عربی عمومی را منفی زدند؟

بیشتر بخوانید

تحلیل رفتار کنکوری دانش آموزان

استراتژی کنکوری یعنی چه؟ بقیه کنکوری‌ها تو هر درس چطور عمل می‌کنند؟رفتاری کنکوری یعنی چی؟ شناخت رفتار کنکوری به چه درد می‌خوره؟ 

بیشتر بخوانید

میانگین درصد کنکور 97 ریاضی ادبیات فارسی

ریاضی ها به طور میانگین چند درصد ادبیات می‌زنند؟ کسی ادبیات رو 100 میزنه؟ چند نفر ادبیات رو منفی زدند؟

بیشتر بخوانید

میانگین درصد کنکور 97 تجربی ادبیات فارسی

تجربی‌ها در کنکور 97 چند درصد ادبیات زدند؟ کسی ادبیات 100 زده؟ چند نفر ادبیات را منفی زدند؟

بیشتر بخوانید

میانگین درصد کنکور 97 انسانی ادبیات فارسی

انسانی‌ها در کنکور 97 چند درصد ادبیات زدند؟ در کنکور 97 کسی ادبیات را 100 زده؟چند نفر ادبیات عمومی کنکور را منفی زدند؟

بیشتر بخوانید

بودجه‌بندی مبحثی و پایه‌ای دروس عمومی در کنکور

از آرایه‌های ادبی چندتا سوال تو کنکور میاد؟ از قواعد عربی چندتا سوال در کنکور هست؟ دینی پایه دهم مهمتره یا یازدهم؟ چندتا سوال کنکور درک مطلب زبان است؟ پاسخ این سوالات رو در این مطلب بخونید.

بیشتر بخوانید

درصد رتبه‌های زیر 1000 انسانی در دروس عمومی

رتبه‌های برتر رشته انسانی عمومی‌ها را چند درصد زدند؟ رتبه‌های 3 رقمی چند درصد عربی زده‌اند؟ درصد عمومی های رتبه برترها؟

بیشتر بخوانید

درصد رتبه‌های زیر 1000 ریاضی در دروس عمومی

رتبه‌های برتر رشته ریاضی عمومی‌ها را چند درصد زدند؟ درصد رتبه برترها؟ سه رقمی ها چند درصد عمومی زدند؟ رتبه های 3 رقمی ریاضی چند درصد عمومی زدند؟

بیشتر بخوانید

درصد رتبه‌های زیر 1000 تجربی در دروس عمومی

رتبه‌های برتر رشته تجربی عمومی‌ها را چند درصد زدند؟ درصد رتبه‌های سه رقمی؟ درصد رتبه‌های برتر؟

بیشتر بخوانید