اهداف

ما در سایت عمومی‌ها و انتشارات مشاوران آموزش معتقدیم دروس عمومی نیز مانند دروس اختصاصی هر رشته‌ای، نیاز به نگاه تخصصی و روشمند دارند و هرگز برچسب «حفظی بودن» را به هیچ درسی نباید داد.
دروس عمومی یعنی: فارسی، عربی، زبان و دین و زندگی. با نگاهی به این درس‌ها درمی‌یابیم که نزدیک‌ترین رشته به این دروس، رشته علوم انسانی است.
سایت عمومی‌ها با هدف متمرکز شدن و عملی ساختن نگاه تخصصی به دروس عمومی در میان دانش‌آموزان، دبیران، مشاورها و دست‌اندرکاران آموزش، راه‌اندازی شده است؛ تخصصی که در کتاب‌های عمومی انتشارات مشاوران آموزش وجود دارد و در حال اجرا شدن است.