برنامه‌ریزی رایگان برای فارسی عمومی کنکور99

برنامه‌ریزی رایگان برای فارسی عمومی کنکور99

اگر هنوز فارسی عمومی خود را شروع نکردید با این برنامه میتوانید استارت بزنید ، فراموش نکنید دیر شروع کردن عمومی ها اصلا فکر خوبی نیست!

برنامه مطالعاتی برای درس فارسی عمومی کنکور

توجه : این برنامه از اول مهر شروع شده و هر هفته به روز می شود.

همان طور که در مطلب چطور برنامه ریزی موفقی داشته باشیم؟ گفتیم برنامه خوب برنامه‌ای است که شما را محدود نکند، برای همین هم ما فقط تعداد زنگ های لازم در هر هفته را برایتان می‌گوییم و چیدن این زنگ ها در برنامه را به خودتان واگذار می‌کنیم.

این برنامه مختص دروس پایه 10 و 11 است چون قرار بر این است که درس های پایه 12را در مدرسه بخوانید و همان روز در منزل تست بزنید.

هفته اول

زنگ اول: درس 1 کتاب فارسی دهم / مطالعه و تست : 75 دقیقه

زنگ دوم : درس 2 کتاب فارسی دهم / مطالعه و تست : 75 دقیقه

زنگ سوم : جمع بندی و تست های درس 1و 2 فارسی دهم : 60 دقیقه

هفته دوم

زنگ اول: درس 3 فارسی دهم / مطالعه و تست : 90 دقیقه

زنگ دوم: درس 5 فارسی دهم / فقط مطالعه درس : 90 دقیقه

هفته سوم

زنگ اول: درس5 فارسی دهم / فقط تست : 30 دقیقه

زنگ دوم: درس5 فارسی دهم / ادامه تست : 30 دقیقه

زنگ سوم: جمع بندی فصل 1 و 2 فارسی دهم : زمان به مقدار نیاز

هفته چهارم

زنگ اول: درس 6 فارسی دهم / مطالعه : 75 دقیقه

زنگ دوم: درس 6 فارسی دهم / تست : 60 دقیقه

هفته پنجم

زنگ اول: درس 7 فارسی دهم / مطالعه و تست : 75 دقیقه

زنگ دوم: جمع بندی فصل و تست: زمان مورد نیاز

هفته ششم

زنگ اول: درس 8 فارسی دهم / مطالعه : 75 دقیقه

زنگ دوم درس8 فارسی دهم/ تست: 45 دقیقه

زنگ سوم : درس 9 فارسی دهم / مطالعه و تست : 75 دقیقه

زنگ چهارم :درس 9 فارسی دهم /  تست: 60 دقیقه

توجه: هر هفته یک زنگ جبرانی برای دروس عمومی ای که در آنها عقب هستید یا نیاز به تمرین بیشتر دارید در نظر بگیرید.

0 نظر

نظر شما چیست؟