تحلیل ادبیات کنکور ریاضی99

تحلیل ادبیات کنکور ریاضی99

تحلیل ادبیات کنکور ریاضی

ادبیات اولین درس در دفترچه عمومی  می باشد که شامل 25 سوال است  و 18 دقیقه زمان برای پاسخ به این سوالات اختصاص داده شده است .

در این مطلب می خواهیم به تحلیل سوالات ادبیات و آشنایی انواع تیپ بندی سوالات آن ها بپردازیم . به جدول زیر توجه کنید:

قلمروهای ادبیات:قلمروزبانی،6 سوال)قلمرو ادبی :10سوال)قلمرو فکری:9سوال)

لازم است که بدانید منظور از قلمرو ها در ادبیات چیست ؟

قلمرو زبانی در دو سطح بررسی می شود :

1.سطح واژگانی که شامل : املا و معنی واژگان ، روابط معنایی بین واژگان مانند : ترادف و تضاد ، بررسی ساختمان واژه مانند : ساده و مشتق بودن کلمات  است

 2. سطح دستوری یا نحوی که شامل : بررسی نقش اجزای جمله ، شناخت کامل فعل است.

قلمرو ادبی در دو سطح بررسی می شود :

 1.سطح آوایی شامل بررسی قافیه ، ردیف ،واج آرایی ، تکرار می شود.

2.سطح بیانی شامل بررسی تشبیه ، استعاره ، کنایه ، مجاز و به صورت کلی آرایه می شود.

در قلمرو فکری به بررسی پیام ابیات و طرز تفکر نویسنده یا شاعر پرداخته می شود .

اگر به درس ادبیات در کنکور 99 توجه کنید متوجه می شوید که این سوالات به ترتیب قلمرو هایی که در کتاب درسی مورد بررسی قرار گرفته اند ، آورده شده اند یعنی به ترتیب از قلرو زبانی ، ادبی ، فکری سوال طرح شده است و این نظم تا انتها رعایت شده که بدین معنا است به ترتیب اهداف کتاب درسی سوالات طراحی شده .

بنابراین شما نیز برای مطالعه و تست زنی به ترتیب قلمرو های ذکر شده در کتاب پیش بروید و با متن هایی که در طول مطالعه و یا تست زنی با آن ها مواجه می شوید به بررسی از جهت هر سه قلمرو بپردازید .

بنابراین شما نیز برای مطالعه و تست زنی به ترتیب قلمرو های ذکر شده در کتاب پیش بروید و با متن هایی که در طول مطالعه و یا تست زنی با آن ها مواجه می شوید به بررسی از جهت هر سه قلمرو بپردازید .

حال می خواهیم به بررسی دقیق تر ادبیات درکنکور 99 بپردازیم و شیوه صحیح برخورد با تست ها را بیان کنیم .

به تست زیر توجه کنید

معنای واژگان در صورت سوال :

بدسگال = بد اندیش ، بدخواه / عنود = ستیزه کار ، دشمن و بدخواه / تیمار = غم ، اندیشه ، خدمت / دلاک = کیسه کش حمام  مشت و مال دهنده / دوده = دودمان ، خاندان ، طایفه / خیره = بیهوده ، حیران ، فرومانده ، سرگشته / بردمیدن = خروشیدن ، برخاستن

گزینه صحیح : دو

منبع این تست : کتاب دوازدهم

قلمرو ادبیات : قلمرو زبانی

تحلیل تست : در گزینه 1 واژه هایی که به اشتباه معنا شده اند : بر=خشکی (توجه داشته باشید که خشک با خشکی متفاوت است ) ، ویله = ناله ، صدا (در حالی که در این جا رها معنا شده )  2 غلط

در گزینه 2 واژه هایی که به اشتباه معنا شده اند : اشباه =جمع شبه ، همانند ها (نکته : جمع و مفرد در معنی واژگان بسیار مهم است و اگر این نکته رعایت نشود معنای واژه دچار خطا می شود )      وظیفه = وجه معاش ، مقرری

در گزینه 3 واژه هایی که به اشتباه معنا شده اند : پایمردی = خواهشگری ، شفاعت      ادبار =نگون بختی (نگون بخت با نگون بختی متفاوت است . ن          2 غلط

در گزینه 4 واژه هایی که به اشتباه معنا شده اند : پدرام = آراسته ، نیکو ، شاد ( آراسته کردن یک فعل است در حالی که پدرام معنای صفت می دهد .)  1 غلط

گزینه صحیح : 4

منبع این تست : کتاب

قلمرو ادبیات: قلمرو زبانی

تحلیل تست : واژه متقاعد و درهم به اشتباه معنا شده . متقاعد = مجاب شده/تقصیر=کوتاهی  / درهم = مسکوک نقره

نکته : در بررسی معنای واژگان بسیار باید دقت کنید و تا انتها معنی واژگان را بخوانید زیرا میزان خطای شما در این جا بالا می رود . زیرا ممکن است شما با دیدن واژه مسکوک برای کلمه درهم آن را درست بدانید و از گزینه غلط عبور کنید .

گزینه صحیح : 3

منبع این تست : کتاب دوازدهم

قلمرو ادبیات : قلمرو زبانی

تحلیل تست : در این جا یکی از واژگان که به اشتباه نوشته شده متاع است (درست این واژه : مطاع ) در این جا غالب به معنای چیره و مسلط است و با طرز نوشتاری قالب اشتباه است .      

 قالب=چارچوب

گزینه صحیح : 2

منبع این تست : کتاب

قلمرو ادبیات : قلمرو زبانی

 

تحلیل تست : غلط های املایی در این تست : قربت (قربت =نزدیکی ، غربت = دوری  در این جا غربت با معنای دوری مد نظر نویسنده است در نتیجه نوشتن قربت یکی از غلط های املایی متن است .)  زلت (املاء درست این واژه :  ذلت به معنای خواری )(زلت=لغزش ،گناه)

گزینه صحیح : 1

منبع : کتاب

قلمرو ادبیات : قلمرو زبانی

تحلیل تست : قضا = تقدیر ، سرنوشت     غزا= جنگ

 در این جا با توجه به مفهوم بیت متوجه می شویم که غزا به معنای جنگ است در نتیجه نباید با طرز نوشتاری قضا نوشته شود .

گزینه صحیح : 1

منبع : کتاب

قلمرو ادبیات : قلمرو زبانی

تحلیل تست : بیت الف سروده ادیب الممالک فراهانی / بیت ب سروده مجد خوافی

گزینه صحیح : 3

منبع : کتاب

قلمرو ادبیات : قلمرو فکری

تحلیل تست : تشبیهات موجود در گزینه 1 :همچو بلبل  / طوطی طبع (اضافه تشبیهی )

 تشبیهات موجود در گزینه 2 : خاک قناعت / آب شور تمنا (اضافه تشبیهی : تمنا به آب شور تشبیه شده است )

   تشبیهات موجود در گزینه 3 : خاکش (مشبه )چون سنگ سرمه /

   تشبیهات موجود در گزینه 4 : تو چون موج /عقد گوهر مانند خوشه ای از دریا ( ادات تشبیه آورده نشده ولی در معنا پنهان است.)    / خرمن دریا (اضافه تشبیهی)

گزینه صحیح : 4

منبع : ابیات خارج از کتاب هستند .

قلمرو ادبیات : قلمرو ادبی

تحلیل تست و نحوه برخود با این تست  : شما در این گونه تست ها می توانید آرایه ای را که در آن مهارت بیشتری دارید را و یا راحت تر و سریع تر پیدا می شود را انتخاب و در صورت نبود در گزینه ها آن گزینه را حذف کنید . به طور مثال در این سوال با آرایه جناس پیش می رویم . زمانی که میبینیم در گزینه 1 و 2 مشاهده نمی شود در نتیجه این دو گزینه به راحتی حذف می شوند و به سراغ گزینه 3 می رویم در این گزینه بین خیل و خیال جناس وجود دارد . در نتیجه سراغ آرایه های بعدی که تشبیه و استعاره است ، می رویم . در صحن سرای دیده تشبیه وجود دارد و دیده به صحن تشبیه شده . آرایه بعدی استعاره است . این گوشه استعاره است . در نتیجه گزینه 3 تمامی آرایه ها را دارد و ضرورتی به بررسی گزینه بعدی نیست .

گزینه صحیح : 3

منبع : ابیات خارج از کتاب هستند .

قلمرو ادبیات : قلمرو ادبی

تحلیل تست : گزینه 1 : حسن تعلیلی وجود ندارد . / واج آرایی ر ، ز ( زمانی که با این گزینه مواجه می شویم نیازی به بررسی دیگر گزینه ها نیست )

 گزینه 2 : ایهام آب :   1. مایع   2. اعتبار و آبرو  / از در خویش راندن کنایه از مورد بی مهری قرار گرفتن

  گزینه 3 : نرگس شهلا استعاره از چشم / در غبار خاطر تشبیه وجود دارد .

  گزینه 4 : تلمیح به داستان حضرت یوسف / ایهام تناسب سودا : عشق و خیال (معنای مورد نظر در این جا ) ، سیاه ( این معنا با شب تناسب دارد ) 

گزینه صحیح : 1

منبع : ابیات خارج از کتاب هستند .

قلمرو ادبیات : قلمرو ادبی

تحلیل تست : در ابتدا به سراغ بررسی آرایه حس آمیزی می رویم . حس امیزی در ب د وجود دارد . حس آمیزی ب : شکرین بودن ناله  / حس آمیزی د : نگاه گرم در نتیجه گزینه یک را حذف می کنیم ( زیرا در این گزینه د دارای حس آمیزی فرض شده است . ) در مرحله بعد به سراغ ایهام تناسب می رویم  . در د ایهام تناسب وجود دارد . ایهام تناسب د : تاب :1. توان و تحمل  ، 2.گرمی (با گرم و آفتاب تناسب دارد ) در نتیجه گزینه 3 درست است .

گزینه صحیح : 3

منبع : ابیات خارج از کتاب هستند .

قلمرو ادبیات : قلمرو ادبی

تحلیل تست : افعال در الف د ه غیر اسنادی هستند  در نتیجه اجزای تشکیل دهنده آن ها نهاد و فعل است .

افعال گزینه های الف ، د، ه:باشد در این جا باشد به معنای وجود دارد است در نتیجه فعل غیر اسنادی است .(گزینه الف)

 نرود فعل غیر اسنادی است .

برگذشت فعل غیر اسنادی است .

 گزینه صحیح : 2

منبع : مصرح ها خارج از کتاب هستند .

تحلیل تست : در گزینه دو رابطه بین کلمه ها ترادف است در حالی که رابطه بین کلمه ها در بقیه گزینه ها تضمن است .

گزینه صحیح : 2

منبع : کتاب

قلمرو ادبیات :قلمرو زبانی  

تحلیل تست : صفت های مرکب در هر گزینه :

گزینه 1) دوست کش بیگانه پرور-دیرجوش زودرنج-سست پیمان-سخت دل مشکل پسند آسان گسل

گزینه 2)آتش بار یاس آور امید سوز درد افکن-درمان گسل

گزینه 3 ) مردم فریب-تقواکش-ایمان گسل

گزینه 4) گوهر بیز مرجان فروش خون ریز-شریان گسل

بیشترین صفت مرکب در گزینه 1 است .

گزینه صحیح : 1

منبع : ابیات خارج از کتاب هستند .

تحلیل تست : نگاه آن سمن بر ( آن صفت مضاف الیه ) / گل این باغ ( این صفت مضاف الیه )/رخسار آن خورشید ( آن صفت مضاف الیه )

گزینه صحیح : 4

منبع : ابیات خارج از کتاب هستند .

قلمرو ادبیات : قلمرو ادبی

تحلیل تست : با توجه به اینکه افعال به کار رفته در ابیات غیر اسنادی هستند در نتیجه در آن ها مسند وجود ندارد و گزینه 1 غلط است .

گزینه صحیح : 1

منبع : ابیات خارج از کتاب هستند .

قلمرو ادبیات : قلمرو ادبی

تحلیل تست : مفهوم درست بیت سه : جاودانگی عشق

گزینه صحیح : 3

منبع : ابیات خارج ازکتاب هستند .

قلمرو ادبیات : قلمرو فکری

تحلیل تست : مفهوم تست 1 و 3 و4 توصیه به قانع بودن دارایی کسب شده از جانب معشوق است . مفهوم بیت 2 توصیه به عبرت پذیری  است.

گزینه صحیح : 2

منبع : ابیات خارج از کتاب هستند .

قلمرو ادبی : قلمرو فکری

تحلیل تست :  در گزینه های 1 و 2 و 4 اشاره به توصیف طبیعت و زیبایی های آن دارد .

در گزینه 3 زیبایی معشوق را توصیف می کند .( اگر بخواهید مفهوم این بیت را به صورت تک کلمه ای یا عبارت کوتاه بنویسید به طور مثال می توانید این عبارت را یادداشت کنید : زیبایی معشوق )

گزینه صحیح : 3

منبع : ابیات خارج از کتاب هستند .

قلمرو ادبیات : قلمرو فکری

تحلیل تست : مفهوم صورت سوال و ابیات گزینه های 1 و 3 و 4 تاکید بر سنجیده گویی

 مفهوم بیت گزینه 2 : دروغین بودن سخن غیر قابل باور

  گزینه صحیح : 2

منبع : کتاب

قلمرو ادبیات : قلمرو فکری

تحلیل تست : مفهوم صورت سوال و گزینه دو شرط وصال ، از خودگذشتگی است .

گزینه صحیح :  2

منبع : ابیات خارج از کتاب هستند.

قلمرو ادبیات : قلمرو فکری

 

تحلیل تست : مفهوم مشترک بیت 1 و 2و 3 : اشکار بودن راز عشق

 مفهوم بیت 4 : توصیه و دعوت به رازداری در عاشقی

گزینه صحیح : 4

منبع : ابیات خارج از کتاب هستند .

قلمرو ادبیات : قلمرو فکری

تحلیل تست : مفهوم بیت صورت سوال و گزینه 3 : دعوت به دعا وبیان تاثیرگذاری دعا

گزینه صحیح : 3

منبع : ابیات خارج از کتاب هستند .

قلمرو ادبیات : قلمرو فکری

 

تحلیل تست : مفهوم بیت گزینه 1 : عدم نیاز به توصیف زیبایی های معشوق

 مفهوم بیت گزینه های 2 و 3 و4 : عاجز بودن در توصیف زیبایی معشوق

گزینه صحیح : 1

منبع : ابیات خارج از کتاب هستند .

قلمرو ادبیات : قلمرو فکری

تحلیل تست : مفهوم صورت سوال و گزینه 4 : دعوت به حسابرسی

گزینه صحیح : 4

منبع : ابیات خارج از کتاب هستند.

قلمرو ادبیات : قلمرو فکری

0 نظر

نظر شما چیست؟