تحلیل سؤالات دستور زبان فارسی و قرابت معنایی ادبیات عمومی تجربی 99

تحلیل سؤالات دستور زبان فارسی و قرابت معنایی ادبیات عمومی تجربی 99

تحلیل تست کنکور بسیار برای آمادگی در کنکور مهم و مفید می باشد،در این مطلب به بخشی از سوالات ادبیات عمومی رشته تجربی در کنکور 99 پرداختیم.

تست های دستور زبان (5 سؤال)

12) تستی جدید و شمارشی

برای حل این سؤال باید ابتدا جملات را مرتب نموده و سپس اجزای جمله های موجود در مصراع ها را مورد بررسی قرار دهید.

الف) 1- آن پی مهر تو گیرد: آن(نهاد) ، پی مهر(مفعول) ، گیرد(فعل) سه جزئی با مفعول

2- آن پی خویشش نگیرد: آن(نهاد) ، پی خویش(مفعول) ، نگیرد(فعل)سه جزئی با مفع

ب) 1- نشستم: من(نهاد) ، نشستم(فعل) دو جزئی

2- برون آیی: تو(نهاد) ، آیی(فعل) دو جزئی

ج) تو در عالم نمی گنجی: تو(نهاد) ، عالم(متمم) ، نمی گنجی(فعل)سه جزئی با متمم

ج) تو در عالم نمی گنجی: تو(نهاد) ، عالم(متمم) ، نمی گنجی(فعل)سه جزئی با متمم

د) 1- دوست دارد {کسی را}: او(نهاد) ، کسی(مفعول) ، دوست دارد(فعل) سه جزئی با مفعول

2- داری دوستش: تو(نهاد) ، او(مفعول) ، دوست داری(فعل)سه جزئی با مفعول

پاسخ: گزینه 3

منبع: فارسی

13) تستی به ظاهر سخت و زمان بر

اگر مبحث وابسته ها را مطالعه کردید و روی آن تسلط دارید، هرگز بخاطر اینکه تست زمان بر است، آن را کنار نگذارید. کافی است هر بیت را مورد بررسی قرار داده و به دنبال مضاف الیهِ مضاف الیه و یا صفت مضاف الیه بگردید.

  1.  1- قوت جان حافظ 2- خندۀ زیر لب 3- خنده زیر لب او
  2. 1- آیینه دار روی او 2- تاج خورشید بلند 3- خاک نعل مرکب 4- خاک نعل مرکب او
  3.  1- صورت ابروی دلگشا 2- صورت ابروی دلگشای تو 3- گشاد کار من
  4.  1- شرح شکن زلف 2- شرح شکن زلف خم اندرخم 3- شرح شکن زلف خم اندرخم جانان

پاسخ: گزینه 2

منبع: فارسی 3

14) تستی با تیپ جدید

اگر مبحث تغییر واژگان را به خوبی خوانده باشید، به راحتی می توانید که این تست را حل کنید. در این تست باید کلمه ی تغییر معنا یافته را پیدا کنید. در گزینه 4 کلمه ی دبیران، یک کلمه ی تغییر معنا یافته است.

کلمه ی دبیر در معنای پیشین: نویسنده، منشی دربار

در معنای جدید: معلم

پاسخ: گزینه 4

منبع: فارسی 2

15) تستی ترکیبی و راحت

این نوع سؤالات را می توانید با رد گزینه نیز پیش ببرید. در این نوع سؤالات بهتر است در ابتدا کل جمله را مرتب کنید. به این صورت:

من به غیر از تو کسی یار نگیرم، آری، همت آن است که الا تو یاری نگیرد.

کسی: مفعول / یار: مسند / آری: قید/ تو: متمم

پاسخ: گزینه 2

16) تستی ترکیبی و به ظاهر وقت گیر

هنگامی که در نگاه اول با این نوع سؤالات مواجه می شوید، ممکن است از نظرتان سخت و زمان بر باشند. باید بدانید که برای حل چنین تست هایی باید از گزینه های راحت تر شروع کرده و با استفاده از آن ها رد گزینه کنید.

در این تست، گزینه ای که از همه راحت تر است، گزینه 2 می باشد. همانطور که قبلا گفته شد، اول جمله ها را مرتب کرده و سپس بررسی کنید:

  1.  گل ار از باغ جمالت آگه بودی: نهاد
  2.  گل این راه پر از خار نپیمودی: نهاد
  3.  گل با این همه خارها که در پی دارد: نهاد

با این حساب که "گل" در تمام مصرع ها نقش نهاد را دارد، گزینه 2 نادرست می باشد.

تصدیق گزینه های دیگر:

گزینه 1 ترکیب های وصفی: 1- این راه 2- راه پر از خار 3- این همه خارها 4- این زودی

اضافه تشبیهی: باغ جمال

گزینه 3 سه مصراع  به شیوه ی بلاغی هستند و مصرع سوم به شیوه ی عادی است.

گزینه 4 جمله های سه جزئی: 1- گل ار آگه بودی (سه جزئی با مسند) 2- گل این راه نمی پیمودی (سه جزئی با مفعول) 3- گل خارها دارد. (سه جزئی با مفعول)

جمله های دو جزئی: 1- گل آمد. 2- گلی رفت.

پاسخ: گزینه 2

تست های قرابت معنایی (9 سؤال)

برای سؤالات قرابت معنایی باید توانایی درک مفهوم شعر را داشته باشید تا بتوانید تست ها را به درستی بزنید.

پاسخ: گزینه 4

مفهوم بیت 4: ایثار و یخشندگی

مفهوم دیگر ابیات: شور عشق

پاسخ: گزینه 3

مفهوم مشترک بیت سؤال و بیت 3: بی توجهی به مادیات

مفهوم بیت 1: بی فایده بودن سخن بی ارزش

مفهوم بیت 2: برای خوشی های کوتاه مدت نباید خود را رنج داد.

مفهوم بیت 4: خدمت به ممدوح باعث افتخار شاعر است.

پاسخ: گزینه 2

این بیت به این نکنته اشاره دارد که عاشق هیچ نصیحت و پندی را نمی پذیرد.

پاسخ: گزینه 1

مفهوم مشترک عبارت سؤال و بیت 1: خودحسابی

مفهوم بیت 2: اعتقاد به رستاخیز و معاد

مفهوم بیت 3: نکوهش زراندوزی

مفهوم بیت 4: عمل به کارهای نیک برای روز قیامت

پاسخ: گزینه 4

مفهوم مشترک بیت سؤال و بیت 4: بازگشت به اصل

مفهوم بیت 1: لزوم آگاهی به اصل

مفهوم بیت 2: وحدت وجود

مفهوم بیت 3: روی برگرداندن از اصل یا توجه به فرعیات

پاسخ: گزینه 2

مفهوم بیت 2: فراق یار

مفهوم مشترک بیت سؤال و باقی گزینه ها: ترک مادیات و گذشتن از خود برای بقا

پاسخ: گزینه 3

مفهوم مشترک بیت سؤال و بیت 3: خود ما موجب بدبختی خودمان می شویم.

مفهوم بیت 1: اگر آب از سر گذشت، چاره ای جز گریستن نیست.

مفهوم بیت 2: عدم مدارا با شرایط موجود

مفهوم بیت 4: لزوم سختی کشیدن برای زندگی

پاسخ: گزینه 1

مفهوم مشترک بیت سؤال و بیت 1: ناپایداری زیبایی مادی

مفهوم بیت 2: برتری معشوق به همه چیز

مفهوم بیت 3: افسوس برای روزهای گذشته

مفهوم بیت 4: جلوه گری معشوق

پاسخ: گزینه 2

در بیت سؤال و بیت گزینه 2 مفهوم کنایی، نکوهش پرگویی است.

مفهوم بیت 1: نبود انسانی که بخواهد سخنی را بشنود.

مفهوم بیت 3: نکوهش سکوت

مفهوم بیت 4: نکوهش سکوت

با بررسی سؤالات در این دو بخش به این نتیجه می رسیم که سؤالات دستور زبان و قرابت معنایی، سطحی نسبتا متوسط داشته اند. برای بالا بردن سطح خود در دستور زبان باید کتاب را با دقت مطالعه کنید و برای تست زنی بیشتر می توانید از کتاب مبحثی دستور زبان مشاوران استفاده کنید. همچنین برای قرابت معنایی باید تست های فراوان بزنید تا توانایی درک اشعار را داشته باشید و بتوانید در زمان تست زنی، مفهوم هر بیت را متوجه شوید. برای تست های بیشتر در این زمینه، کتاب قرابت معنایی مشاوران را به شما پیشنهاد می کنم.

تحلیل سوالات دین و زندگی کنکور99

امتحان نهایی ادبیات عمومی

0 نظر

نظر شما چیست؟