تست و کتاب عمومی

تست و کتاب عمومی

تحلیل سوالات دین و زندگی کنکور99

تحلیل سؤالات دین و زندگی  کنکور انسانی 1399

دین و زندگی در کنکور انسانی 25 سؤال دارد که هرسال به دو نوع سؤال:

  1. آیات
  2. متن

تقسیم می شوند که در ادامه انواع آن ها را خواهید دید.

بیشتر بخوانید

روش مطالعه متن و کلوز زبان انگلیسی

 آیا واقعا متن و کلوز تست ترسناک اند؟ پاسخ این سوال بر اساس علاقه، دقت، حوصله،میزان دانش زبانی و...عوامل دیگر نسبی است. بر اساس عموامل درونی بنده حقیر متن زبان ترسناک نیست، اگر تکنیک بدانیم. blush

بیشتر بخوانید